Celem KURSU INSTRUKTORA SYSTEMY będzie uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie rosyjskiego systemu walki SYSTEMA zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora placówkę kształcenia ustawicznego PESWIO (na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 z dnia 27 lutego 2006 r., poz. 216).

W związku z powyższym osoba, która ukończy kurs będzie uprawniona do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej z dziećmi i dorosłymi w zakładach pracy i stowarzyszeniach, a także w ramach własnej działalności gospodarczej, zgodnie z programem organizacji SYSTEMA POLAND, przyjętym przez Polską Elitarną Szkołę Walki i Ochrony

Po ukończeniu KURSU uczestnik otrzyma zaświadczenie, uprawniające do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora Systemy.

Kandydaci na kurs muszą spełnić następujące kryteria:

Mieć ukończone 21 lat
Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
Wypełnić kartę zgłoszenia na kurs
Niekaralność
PROGRAM

Teoria

Historia i rozwój Systemy w Polsce i na świecie
Opanowanie podstawowych zasad teorii i metodyki nauczania Systemy
Techniki walki wręcz i ich zastosowanie w Systemie
Rozwijanie umiejętności motorycznych oraz kształtowanie sprawności ruchowej
Nauczanie specyficznych elementów technicznych Systemy
Planowanie i organizacja pracy instruktora
Rola instruktora Systemy na zajęciach
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Praktyka

 1. Rozgrzewka
  • znaczenie rozgrzewki, rodzaje i dobór odpowiednich ćwiczeń
  • znaczenie i charakterystyka ćwiczeń ogólno rozwojowych w poszczególnych grupach wiekowych dostosowanych do warunków fizycznych uczestników.
 2. Motoryka jako element podnoszący bezpieczeństwo i skuteczność treningu.
 3. Nauka form i ćwiczeń przygotowawczych do uprawiania Systemy.
  • poruszanie się, pady, ćwiczenia elastyczności i plastyczności ciała, ćwiczenia siłowo- wzmacniające, trening oddechowy.
 4. Podstawowe uniki, zejścia z linii ataku, przejmowanie energii atakującego.
  • ćwiczenia relaksacyjno-medytacyjne
 5. Nauka zadawania uderzeń ręcznych i nożnych, kombinacje.
  • ćwiczenia oddechowo-energetyczne
 6. Obrona przed uderzeniami ręcznymi i kopnięciami.
  • trening uwzględniający kilku przeciwników.
  • kompleksowy trening relaksacyjno-medytacyjny
 7. Trening w parterze, obrona i kontratak.
  • ćwiczenia na koncentrację w praktyce
 8. Obrona przed atakiem przeciwnika uzbrojonego w nóż i inną broń białą
  • trening intuicyjny
 9. Szokingi w Systemie. Testy twardości i trening siły uderzeń.
  • trening wewnętrzny uwzględniający pracę z energią
 10. Trening w terenie i analiza nabytych umiejętności
 11. Podsumowanie nabytych umiejętności. Omówienie form współpracy i podnoszenia umiejętności. Egzamin końcowy, wręczenie zaświadczeń.

Termin: obecnie nie prowadzimy zapisów na kurs

Informacja i zapisy: Marek Talarek 739098871