ZAPISY NA KURS INSTRUKTORA!

Start czerwiec 2021 r.

Zapraszamy na intensywny kurs instruktorski w terminie od 28.06 do 02.07. 2021 r.
(ostatni dzień: egzamin)Jeżeli:
– posiadasz doświadczenie w sztukach lub systemach walki
– chciałbyś/chciałabyś poprowadzić własne zajęcia,
– lub po prostu podnieść kwalifikacjeDo wyboru specjalizacje:
– instruktor: samoobrony,
– taktyki i technik interwencyjnych
– sportu i rekreacji.
(istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji w innych specjalnościach i stylach np., ju-jitsu, kalaki, combat, systema, itp.)

Celem kursu, będzie uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych, zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia Placówkę Kształcenia Ustawicznego zwaną Szkołą Walki i Ochrony na podstawie §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 z dnia 27 lutego 2006 r., poz. 216).
W związku z powyższym osoba, która ukończy kurs będzie uprawniona do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej z dorosłymi w zakładach pracy i stowarzyszeniach, a także w ramach własnej działalności gospodarczej.
Kursant otrzyma legitymację i zaświadczenie uprawniające go do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora danej specjalizacji.

Instruktorem może zostać osoba, która:
1. Ukończyła 18 lat
2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.).
4. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora
5. Posiada doświadczenie w sztukach lub systemach walki.
Koszt: 799 z VAT
Zapisy na kurs: tel.: 739 098 871, e-mail: [email protected]
Zapisy do dnia: 23.06.2021 r.
Lokalizacja: Warszawa oraz Zielonka k/Warszawy (istnieje możliwość noclegu)